Privacybeleid


Privacyverklaring vzw Akouyo

vzw Akouyo hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. vzw Akouyo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als vzw Akouyo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (met toestemming van de betrokkene)
 • Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)


Welke persoonsgegevens kunnen wij opvragen en verwerken? 

In functie van bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens opvragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Financiële gegevens (in het kader van giften)
 • Andere gegevens in het kader van deelname aan één van onze activiteiten.


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • Het verzorgen (en verspreiden) van onze nieuwsbrieven


Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan derden doorgeven voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien we daarvoor schriftelijke toestemming kregen van de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

vzw Akouyo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze ICT-systemen

 • Alle personen die namens vzw Akouyo kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden

            aan de geheimhouding daarvan 

 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 • Wij evalueren regelmatig onze maatregelen


Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Hieronder staat hoe je contact met ons kan opnemen.Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging privacyverklaring

vzw Akouyo kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 19 november 2022.

Nog vragen?

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

vzw Akouyo - Donkerstraat 9 - 9402 Meerbeke - info@akouyo.org